Ответы к странице 36

*Go Green

1. Look at the apple tree. Find, point and name the parts of the tree.   Посмотри на яблоню. Найдите, укажите и назовите части дерева.

This is my tree!   Это мое дерево!
trunk          ствол
branches   ветви
roots          корни
apples       яблоки
leaves        листья